กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
   
นายองค์การ กอน้อย
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
นางสาวรุ่งรัตน์ พรหมลัทธิ์
ครู
นายดิเรก จันทร์ประทีป
ครูผู้ช่วย
นางสาวนิรมล สุยะเสียน
ครูผู้สอน